Omhoog
Aanbiedingen
Accomodaties
Activiteiten
Alg. informatie
Bestuursmededelingen
Boottypes
Caravan en tent tips
Clubblad "Rob Roy"
Clublokaal
Filmpjes
Fotoalbum
Geschiedenis
Gezond sporten !
Jongerenhoek
Kajakcursussen
Kalender
Klassement
Ledenhoek
Lid worden
Nevenactiviteiten
Onze adverteerders
Overzicht clubs
Tochtverslagen
Toogdienst
Vaarregels
Verwante sites

Borden & vaarregels in de Ardennen

 

Voorstelling:

Door Wallonië stromen heel wat waterlopen, die van de benedenloop naar de bovenloop als volgt verdeeld zijn:
De bevaarbare waterlopen, die beheerd worden door de Waalse Overheidsdienst (WOD), Operationeel Directoraat-Generaal Mobiliteit en Waterwegen (DGO2);
De onbevaarbare waterwegen van 1ste categorie, met een stroomgebied van meer dan 5000 ha, beheerd door de WOD, Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (DG03), Directie Onbevaarbare waterlopen (DCENN);
De onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, met een stroomgebied van minder dan 5000 ha, beheerd door de Provincies;
De onbevaarbare waterlopen van 3de categorie, met een stroomgebied van minder dan 5000 ha, beheerd door de Gemeentes;
De niet-geklasseerde waterlopen, met een stroomgebied van minder dan 100 ha, beheerd door de aangrenzende eigenaars.
Vanaf 1 juli 2009 is het verkeer van de vaartuigen op de waterlopen in Wallonië onderworpen aan het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen.
Op bepaalde onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, beheerd door de Directie Onbevaarbare waterlopen, is het verkeer van vaartuigen toegelaten.

Het Departement Natuur en Bossen (WOD) is belast met het ecologisch beheer van het natuurlijk milieu, namelijk het beheren, promoten, vulgariseren en doen respecteren van de natuur als ecosysteem. Daartoe steunt het op de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud en op haar verschillende toepassingsbesluiten, waaronder het besluit van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen.

Op de bevaarbare waterlopen is de pleziervaart onderworpen aan het Algemeen Reglement der bevaarbare waterlopen.
De brochure getiteld "De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen van Wallonië (pdf)", uitgegeven door het Directoraat-Generaal Waterwegen (MET), met alle nuttige informatie over de organisatie en de regelgeving van de pleziervaart in het Waals Gewest. Zo moeten bijvoorbeeld alle vaartuigen ingeschreven zijn!


De Wetteksten

Verkeer van de vaartuigen op en in de waterlopen van het Waals Gewest

Lijst van de waterlopen waarop het verkeer vandaag toegelaten is :

Op 30 juni 1994 heeft de Waalse Regering een besluit goedgekeurd tot regeling van het verkeer van de vaartuigen en van de duikers op en in de waterlopen. Dit besluit kaderde in de noodzaak om maatregelen te treffen om de waterlopen en de bijhorende fauna en flora te beschermen.
Deze noodzaak vloeit voort uit de sterke ontwikkeling van de recreatieve activiteiten die verbonden zijn met de waterlopen, die, wanneer ze op een beperkte oppervlakte en door een groot aantal mensen beoefend worden, onvermijdelijk leiden tot een aantasting van de waterbiotopen, van de flora, zowel in het water als op de oevers, en tot een verstoring van de diersoorten, wat onder meer hun voortplanting in het gedrang kan brengen.
Het besluit van 30 juni 1994, gewijzigd door het besluit van 20 juni 1996 en het besluit van 19 juli 2001, werd dus genomen op basis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (officieuze gecoördineerde versie van het besluit van 30 juni 1994).

Het besluit van 19 maart 2009, dat in werking treedt op 1 juli 2009, heft het besluit van 30 juni 1994 op.
Het stelt met name het volgende in:
een wijziging van de verkeersuren
maximale drempeldebieten waarboven het verkeer van recreatievaartuigen verboden is
dezelfde reglementaire herkenningstekens op alle Waalse waterlopen (voor de recreatievaartuigen)

Het besluit legt de bepalingen vast inzake:

het type personen die als verkeer toegelaten zijn in de waterloop of toegelaten vaartuigen (art. 2)
waterlopen waar verkeer toegelaten is en seizoengebonden beperkingen op het verkeer (art. 3)
verkeersperiodes en verkeersuren (art. 4)
laad- en aflaadplaatsen (art. 5)
debietvoorwaarden en verkeer van opblaasbare boten (art.6)
watervlakken (art. 7)
afwijkingen en beperkingen (art.8)
herkenningstekens (art. 9)

Het type personen die als verkeer toegelaten zijn in de waterloop of toegelaten vaartuigen (art. 2)

§ 1 - Verkeer in de waterlopen

De enige personen die als verkeer toegelaten zijn in de waterlopen zijn :
de vissers ;
de duikers (maximum 20 personen).

§ 2 - Verkeer op de waterlopen

De enige vaartuigen die toegelaten zijn om op de waterlopen te varen zijn :
degene die gebruikt worden door de beheerder of zijn afgevaardigden in de uitoefening van hun opdrachten of door de hulpdiensten en de diensten belast met politieopdrachten ;
degene die gebruikt worden met het oog op de uitoefening van het visrecht of het jachtrecht ;
de recreatievaartuigen :
kajaks en kano's waarmee maximum 3 personen vervoerd kunnen worden ;
opblaasbare boten waarmee maximum 10 personen vervoerd kunnen worden ;
vlotten, namelijk de vaartuigen gebruikt door de leden van een jeugdorganisatie erkend door de bevoegde overheid van elke lidstaat van de Europese Unie.
De in de punten 2 en 3 bedoelde vaartuigen mogen niet gemotoriseerd zijn.


Waterlopen waar verkeer toegelaten is en seizoengebonden beperkingen op het verkeer (art. 3)

De waterlopen waar het verkeer van de recreatievoertuigen toegelaten is, worden opgesomd in de bijgevoegde lijst (bijlage 1) van het besluit van 19 maart 2009.
Op de andere waterlopen is verkeer verboden (behoudens afwijking).


BIJLAGE 1 : Lijst van de waterlopen waar het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen toegelaten is

1.A Bevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen toegelaten is

1.A.1. Deelstroomgebied van de Amel

de Amel vanaf het stroomafwaartspunt van de brug van Sougné te Aywaille tot de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont

1.A.2. Deelstroomgebied van de Lesse

de Lesse vanaf de eerste vaste stuwdam van de Lesse te Anseremme tot de samenvloeiing met de Maas te Anseremme

1.A. 3. Deelstroomgebied van de Ourthe

de Ourthe vanaf de stuwdam van Nisramont (niet inbegrepen) tot de samenvloeiing met de Maas te Luik

1.A.4. Deelstroomgebied van de Semois

de Semois vanaf de molen Deleau bij Herbeumont tot de Franse grens in Vresse-sur-Semois (Bohan)

1.B. Onbevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen het hele jaar door toegelaten is

1.B.1. Deelstroomgebied van de Amel

de Amel tussen het stroomafwaartspunt van zijn samenvloeiing met de Warche en de brug van Cheneux
De Amel tussen 200 meter stroomopwaarts van de brug van Remouchamps en de brug van Sougné te Aywaille

1.B.2. Deelstroomgebied van de Lesse

de Lesse, vanaf gehucht Al Mainprez. (100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet)

1.B.3. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts

de Viroin

1.B.4. Deelstroomgebied van de Semois

de Semois, stroomafwaarts van het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny

1.C. Onbevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen van 1 oktober tot 15 maart toegelaten is

1.C.1. Deelstroomgebied van de Amel

de Warche stroomafwaarts van de stuwdam van Robertville
de Salm stroomafwaarts van de stuwdam van Vielsalm

1.C.2. Deelstroomgebied van de Lesse

de Lesse vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse tot Chanly
de Lesse vanaf de stuwdam van het watervlak van Han-sur-Lesse tot stroomopwaarts van de brug van Houyet
de Lhomme stroomafwaarts van Mirwart

1.C.3. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts

de Houille stroomafwaarts van Patignies

1.C.4. Deelstroomgebied van de Moesel

de Sûre stroomafwaarts van het hellend vlak gelegen stroomopwaarts van de brug van Bodange (Fauvillers)
de Our (provincie Luik) stroomafwaarts van Auel

1.C.5. Deelstroomgebied van de Ourthe

de Aisne stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée)
de westelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van Prelle
de oostelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van de « rue Porte à l�??Eau » te Houffalize

1.C.6. Deelstroomgebied van de Semois

de Semois stroomafwaarts van de brug van de weg Tintigny-Marbehan te Tintigny tot het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny
de Vierre stroomafwaarts van de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny

Verkeersperiodes en verkeersuren (art. 4)

§ 1 - Verkeersperiode

De duikers en de recreatievaartuigen mogen de waterlopen gebruiken :
het hele jaar door op de waterlopen vermeld in de bijlagen 1.A. en 1.B.;
van 1 oktober tot 15 maart op de waterlopen vermeld in bijlage 1.C.
Het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen op de in de bijlagen 1.B. en 1.C. vermelde aterlopen is verboden op de openingsdag van de forelvangst (derde zaterdag van de maand maart) en op de algemene openingsdag van het visseizoen (eerste zaterdag van de maand juni).

§ 2 - Verkeersuren

In de in § 1 vermelde periodes mogen de duikers en de recreatievaartuigen de in de bijlagen 1.B. en 1.C. bepaalde waterlopen gebruiken :
tussen 10 uur en 17 uur van 1 oktober tot 15 juni ;
tussen 9 u. 30 en 18 uur van 16 juni tot 30 september.
De duikers en de recreatiegebieden mogen de waterlopen bepaald in bijlage 1.A. gebruiken :
tussen 9 u. 30 en 19 uur van 16 maart tot 15 juni ;
tussen 9 u. 30 en 20 uur van 16 juni tot 15 oktober ;
tussen 9 u. 30 uur en 17 uur van 16 oktober tot 15 maart.

Laad- en aflaadplaatsen (art. 5)

De lading en de aflading van de recreatievaartuigen mogen slechts op de aangewezen plaatsen plaatsvinden.
De Minister die de waterloop beheert, wijst de laad-en aflaadplaatsen aan na advies van het gemeentecollege en van de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud.
De plaatsen mogen slechts aangewezen worden als de waterloop kosteloos toegankelijk is voor elke persoon.


Debietvoorwaarden en verkeer van opblaasbare boten (art.6)

§ 1 - Het Bestuur van het Waalse Gewest bepaalt de periodes waarin het verkeer van de recreatievaartuigen en van de duikers toegelaten of verboden is naar gelang van de debietvoorwaarden.

Deze informatie wordt verspreid op de website van het Bestuur van het Waalse Gewest betreffende de kajaks en op een voice mail-systeem.
Bij elke plaats wordt via een overeenkomstig bijlage 3A bepaald herkenningsteken geïnformeerd over de verkeersmogelijkheid van de duikers en van de recreatievaartuigen.

§ 2 - Minimumdebiet

Het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen wordt gedurende de hele dag verboden als het gemiddelde debiet berekend op tweeënzeventig uur kleiner is dan het in bijlage 2 bepaalde minimumdebiet.
Om natuurbehoudredenen wordt deze fase « rood » genoemd.

§ 3 - Maximumdebiet

Het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen wordt gedurende de hele dag verboden :
als een voorspelling bepaald om 8 uur �??s morgens op een overschrijding, gedurende het uur waarin het verkeer toegelaten is, van het in bijlage 2 vermelde maximumdebiet wijst ;
wanneer het waargenomen gemiddelde uurdebiet hoger is dan het maximumdebiet.
Deze fase wordt «rood» genoemd om redenen van beheer van de waterloop.

§ 4 - Verkeer van de opblaasbare boten

Om natuurbehoudredenen wordt het verkeer van de opblaasbare boten waarmee 4 tot 10 personen vervoerd kunnen worden, bovendien voor de hele dag toegelaten als het gemiddelde debiet berekend op tweeënzeventig uur en het waargenomen uurdebiet hoger zijn dan het vijfvoud van het in bijlage 2 bepaalde minimumdebiet.


Bijlage 2 : minimale en maximale debieten

Het waarnemingspunt stemt overeen met de referentielimnimeter.

Waterloopgedeelte

Waarnemingspunt

Minimumdebiet

Maximumdebiet

2.A Deelstroomgebied van de Amel

De Amel tussen zijn samenvloeiing met de Warche en de brug van Cheneux.

Stavelot

1,0 m³/s

21 m³/s

De Amel stroomafwaarts van de stuwdam van Lorcé.

Martinrive

2,5 m³/s

44 m³/s

De Warche stroomafwaarts van de stuwdam van Robertville.

Malmedy

 

8,9 m³/s

De Salm stroomafwaarts van de stuwdam van Vielsalm.

Trois-Ponts

 

9,7 m³/s

2.B. Deelstroomgebied van de Lesse

De Lesse stroomafwaarts van de brug van Barbouillons in Daverdisse tot Chanly.

Daverdisse

 

14 m³/s

De Lesse vanaf de stuwdam van het watervlak van Han-sur-Lesse tot 100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet.

Wanlin

 

47 m³/s

De Lesse tussen 100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet en 50 meter stroomopwaarts van de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron.

Gendron

2,0 m³/s

52 m³/s

De Lesse tussen 50 meter stroomopwaarts van de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron en Pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m³/s

52 m³/s

De Lesse stroomafwaarts van Pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m³/s

52 m³/s

De Lhomme stroomafwaarts van Mirwart.

Jemelle

 

11 m³/s

2.C. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts

De Houille stroomafwaarts van Patignies.

Gedinne

 

3,8 m³/s

De Viroin.

Treignes

1,6 m³/s

23 m³/s

2.D. Deelstroomgebied van de Moesel

De Sûre stroomafwaarts van het hellend vlak gelegen stroomopwaarts van de brug van Bodange (Fauvillers).

Martelange

 

9,9 m³/s

De Our (provincie Luik) stroomafwaarts van Auel.

Reuland

 

17 m³/s

2.E. Deelstroomgebied van de Ourthe

De Ourthe stroomafwaarts van Nisramont tot de brug van Maboge.

Nisramont

3,0 m³/s

31 m³/s

De Ourthe stroomafwaarts van de brug van Maboge tot de verplaatsbare stuwdam van Barvaux.

Durbuy

1,9 m³/s

50 m³/s

De Ourthe stroomafwaarts van de verplaatsbare stuwdam van Barvaux.

Tabreux

2,5 m³/s

65 m³/s

De oostelijke Ourthe stroomafwaarts van de « rue Porte à l'Eau » te Houffalize.

Houffalize

 

8,8 m³/s

De westelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van Prelle.

Amberloup

 

6 m³/s

De Aisne stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée).

Erezée

 

4,4 m³/s

2.F. Deelstroomgebied van de Semois

De Semois stroomafwaarts van de weg Tintigny -> Marbehan te Tintigny tot het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny.

Tintigny

 

17m³/s

De Semois vanaf het lozingspunt van de hydro - elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny tot en met Martué.

Chiny

1,5 m³/s

31 m³/s

De Semois tussen Martué en de brug van Chassepierre.

Chiny

1,5 m³/s

31 m³/s

De Semois tussen de brug van Chassepierre en de molen Deleau.

Membre

2,2 m³/s

50 m³/s

De Semois stroomafwaarts van de molen Deleau.

Membre

2,2 m³/s

50 m³/s

De Vierre stroomafwaarts van de weg van Straimont -> Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny.

Martilly

 

8,6 m³/s
Watervlakken (art. 7)

Een watervlak is een beperkt waterloopgedeelte waarop het geheel of een gedeelte van de artikelen 2 tot 6 niet van toepassing is.
De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud wijst de watervlakken aan na advies van het betrokken gemeentecollege en van de Minister die de waterloop beheert. Hij stipt de bepalingen aan van de artikelen 2 tot 6 die er niet op van toepassing zijn.


Afwijkingen en beperkingen (art.8)

§ 1 - Beperkingen

De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud kan het verkeer tijdelijk verbieden of beperken om natuurbehoudredenen.
De Minister die de waterloop beheert kan het verkeer tijdelijk verbieden of beperken om redenen van beheer van de waterloop.

§ 2 - Afwijkingen

De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud kan tijdelijk afwijken van de artikelen 2 tot 4 na advies van de Minister die de waterloop beheert, wanneer de voorwaarden inzake waterbeheer niet van dien aard zijn dat ze het natuurbehoud aantasten.
De Minister die de waterloop beheert, kan tijdelijk van artikel 5, eerste lid, afwijken na advies van de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud.


Herkenningstekens (art.9)


Bijlage 3 : Herkenningsteken

3.A. Verkeer


Bord A.1. a.
Bord waarop wordt vermeld dat het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen toegelaten is op het stroomafwaarts gelegen gedeelte op de aangegeven periodes en uren.

Bord A.1. b.
Bord waarop wordt vermeld dat het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen toegelaten is op het stroomafwaarts gelegen gedeelte op de aangegeven periodes en uren.

Bord A.2.
Bord waarop wordt vermeld dat het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen toegelaten is op het stroomafwaarts gelegen gedeelte op de aangegeven periodes en uren.

Bord A.3.
Bord waarop wordt vermeld dat het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen verboden is op het stroomafwaarts gelegen gedeelte.

3.B. Laad- en aflaadplaatsen


Bord B.1. a.
Bord dat wijst op een laadplaats op de linkeroever.

Bord B.1. b.
Bord dat wijst op een laadplaats op de rechteroever.

Bord B.2. a.
Bord dat wijst op een aflaadplaats op de linkeroever.

Bord B.2. b.
Bord dat wijst op een aflaadplaats op de rechteroever.

Bord B.3. a.
Bord dat wijst op een laad- en aflaadplaats op de linkeroever.

Bord B.3. b.
Bord dat wijst op een laad- en aflaadplaats op de rechteroever.

Bord B.4. a.
Bord waarop wordt vermeld dat de lading en de aflading verboden zijn op een plaats op de linkeroever waar het dubbelzinnig zou zijn.

Bord B.4. b.
Bord waarop wordt vermeld dat de lading en de aflading verboden zijn op een plaats op de rechteroever waar het dubbelzinnig zou zijn.
Het logo getekend op die panelen mag gebruikt worden op de wegverkeersborden van het type F35 om de plaats waar en laad- en/of aflaadplaats zich bevindt, aan te wijzen.

3.C. Watervlakken


Bord C.1.
Bord dat wijst op een watervlak.

3.D. Aanwijzings- en aanbevelingspanelen


Bord D.1.
Bord dat wijst op een stuwdam.

Bord D.2.
Bord waarop wordt aanbevolen in de richting van de pijl te gaan.

3.E. Aanvullende borden


Bord E.1.
Bord dat aanvullend is met de borden B.1. tot B.3. waarin de naam van de plaats wordt vermeld, en aan bord C.1. waarin de naam van het watervlak wordt vermeld.

Bord E.2.
Bord dat aanvullend is met de borden A.2., B.1., B.2., B.3., D.1. et D.2.

Bord E.3. a.
Bord dat aanvullend is met bord C.1. en dat wijst op het begin van het watervlak. Het kan horizontaal geplaatst worden.

Bord E.3. b.
Bord dat aanvullend is aan bord C.1. en dat wijst op het einde van het watervlak. Het kan horizontaal geplaatst worden.

Bord E.3. c.
Bord dat aanvullend is aan bord C.1., en dat tussenliggend is aan de panelen E.3.a en E.3.B. Het kan horizontaal geplaatst worden.De lijst van links

Waalse Overheidsdienst / Directie Onbevaarbare waterlopen: Meetnetwerk waterdebieten van 1ste categorie in Wallonië
http://aqualim.environnement.wallonie.be

Ministerie van Uitrusting en Vervoer (MET) / Dienst hydrologische studies: Meetnetwerk waterhoogtes en -debieten in Wallonië
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

"De pleziervaart op de bevaarbare waterlopen van Wallonië"
http://plaisance.voies-hydrauliques.wallonie.be/

Milieuportaal van Wallonië
http://environnement.wallonie.be/

Informatiesysteem over de Biodiversiteit in Wallonië (SIBW) - wetgeving
http://biodiversite.wallonie.be

Natura2000
http://natura2000.wallonie.be/

Riviercontracten in het Waals Gewest
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/

Waals Huis van de Visvangst
http://www.maisondelapeche.be